Daimler

Daimler

De betrokkenheid van Daimler

De afgelopen jaren is gebleken dat ook Daimler betrokken is bij het dieselemissieschandaal. Daimler riep veel van haar dieselmodellen terug in verband met het emissiecontrolesysteem. De Duitse typegoedkeuringsinstantie (KBA) heeft Daimler herhaaldelijk opdracht gegeven om haar dieselauto's terug te roepen en maatregelen te nemen om de defecten met betrekking tot de emissiecontrolesystemen te verhelpen.

Tot nu toe voerde Daimler meer dan dertig terugroepacties uit in verband met de emissiecontrolesystemen in verschillende categorieën van haar Euro 5- en Euro 6-dieselmodellen met verschillende motortypen.

 

Strafrechtelijk onderzoek, boetes en schikkingen

Sinds Volkswagen in september 2015 toegaf ontoelaatbare manipulatie-instrumenten te hebben geïnstalleerd, hebben autoriteiten en aanklagers over de hele wereld ook Daimler onderzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het dieselemissieschandaal. Duitse aanklagers hebben na onderzoek geconcludeerd dat Daimler sinds 2008 de emissievoorschriften overtreedt. In september 2019 legde het Duitse Openbaar Ministerie in Stuttgart een boete van EUR 870 miljoen op aan Daimler voor het overtreden van de emissieregels. Lees meer.

Op 14 september 2020 trof Daimler een schikking met het ministerie van Justitie in de VS en milieutoezichthouder EPA. Daimler en dochterbedrijf Mercedes-Benz betalen in de Verenigde Staten een schikking van USD 1,5 miljard vanwege fraude met de uitstootwaarden van auto's. Daarnaast werd nog eens USD 700 miljoen uitgetrokken om gedupeerde automobilisten in de Verenigde Staten te compenseren. Gedupeerde automobilisten ontvangen tot USD 3.290,- van Daimler om de voertuigen met de sjoemelsoftware te repareren. Daarnaast moet Daimler de kosten van de rechtszaken die werden aangespannen betalen.

Tot nu toe heeft Daimler in Europa nog geen compensatie aangeboden aan gedupeerde automobilisten.

 

Ad Blue Kartel

De Europese Commissie onderzoekt Daimler ook wegens samenspannen met Volkswagen, Audi, Porsche en BMW en het beperken van de concurrentie bij de ontwikkeling van emissiegerelateerde technologie. In oktober 2017 heeft de Europese Commissie inspecties uitgevoerd bij deze Duitse autofabrikanten, in het kader van haar eerste onderzoek naar mogelijke heimelijke afspraken over de technologische ontwikkeling van personenauto's. De Commissie heeft in september 2018 een diepgaand onderzoek geopend.

Op 5 april 2019 werd een zogenoemde Statement of Objections uitgevaardigd. Dit is een formele stap in het onderzoek van de Commissie naar vermoedelijke schendingen van de EU-mededingingsregels. De Europese Commissie verklaarde kortgezegd dat deze autofabrikanten Europese automobilisten de mogelijkheid hebben ontzegd om schone auto's te kopen. 

 

Juridische procedures

Desondanks weigert Daimler haar verantwoordelijkheid te nemen en wijst het bedrijf elke aansprakelijkheid van de hand. Daimler wordt nu geconfronteerd met een grootschalig aantal collectieve acties en individuele procedures in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en diverse Europese landen.

De procedure tegen Daimler

Daimler c.s.

Sinds de start van de collectieve actie tegen Volkswagen c.s. is de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

Al langere tijd konden belangenorganisaties in Nederland door middel van een collectieve actie een verklaring voor recht vorderen. Het instellen van een collectieve vordering tot schadevergoeding was echter niet mogelijk. Tenzij belangenorganisaties erin slaagden een collectieve schikking te treffen, moesten benadeelde partijen individueel naar de rechter om een schadevergoeding te krijgen. Sinds de inwerkingtreding van de WAMCA op 1 januari 2020 is het collectief vorderen van schadevergoeding wel mogelijk.

De procedure tegen Daimler c.s. is gestart onder de nieuwe WAMCA-wet. Dit betekent dat de Stichting namens de gedupeerde automobilisten rechtstreeks schadevergoeding vordert van Daimler AG en de overige aangesproken partijen. Net als bij de procedure tegen Volkswagen c.s., vordert de Stichting bovendien dat Nederlandse automobilisten bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de betrokken dealers terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs.

De rechtszaak tegen Daimler per stap

De rechtszaak tegen Daimler en de overige gedaagden is van start gegaan. Hieronder kunt u meer informatie over de procedure terugvinden.

Datum mondelinge behandeling Eerste Fase vastgesteld

De Rechtbank Amsterdam  heeft bepaald dat op vrijdag 25 maart 2022 van 9.30 uur tot 12.30 uur een mondelinge behandeling zal plaatsvinden in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens de mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 (i)           de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;

(ii)           de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW; en

(iii)          de positie van SEC en Bosch volgens de WAMCA.

 

 

Eerste fase is van start gegaan

Op 19 mei 2021 heeft de Stichting een akte ingediend over de positie van SEC en Bosch in deze procedure.

Daimler de overige gedaagde partijen zullen nu in lijn met de procesafspraken een conclusie van antwoord indienen op 11 augustus 2021.

Rechtbank stelt indeling van de procedure vast

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure ingedeeld in de volgende drie fasen.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (de WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW. Daarnaast zal de rechtbank de positie van Stichting Emission Claim (‘SEC’) en Robert Bosch GmbH (‘Bosch’) als procespartijen in deze procedure beoordelen.*

In de tweede fase zal de rechtbank beslissen over (i) de ontvankelijkheid van de Stichting Car Claim en van Stichting Diesel Emission Justice en (ii) het toepasselijke recht. De rechtbank wijst in fase 2 tevens een exclusieve belangenbehartiger aan. De exclusieve belangenbehartiger zal het voortouw nemen in het verdere verloop van de procedure.

In de derde fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

De eerstvolgende procedurele stap is dat Stichting Car Claim en Stichting Diesel Emission Justice zich bij akte mogen uitlaten over de positie van SEC als derde eisers, en Bosch als gedaagde, in deze procedure. Hiertoe heeft Stichting Car Claim tot 19 mei a.s. de tijd.

 

* SEC heeft zonder voorafgaande toestemming van de rechtbank een eigen collectieve actievordering ingesteld tegen de gedaagde partijen, buiten de daarvoor geldende dagvaardingstermijn. SEC heeft daarbij – als enige eiseres – tevens vorderingen ingesteld tegen Bosch als gedaagde partij. De deelname van SEC en Bosch aan deze procedure staan daarom ter discussie.”

Eerste datum in rechtszaak tegen Daimler bekend

De rechtbank zal op 3 maart 2021 meedelen op welke wijze de procedure tegen Daimler c.s. verder zal gaan. Dit heeft zij op 20 januari 2021 bepaald.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 30 december 2020 heeft de Stichting de dagvaarding uitgebracht aan Daimler, de Nederlandse importeurs Mercedes-Benz Vans Nederland en Mercedes-Benz Cars Nederland en de individuele dealers.

Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt dagvaardingstermijn

De Rechtbank heeft deze termijn bij beslissing van 30 september 2020 met twee maanden verlengd, tot 31 december 2020.

Bekijk hier de rolbeslissing.

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

Op 21 augustus 2020 heeft de Stichting de Rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

Stichting Diesel Emission Justice start procedure tegen Daimler

Op 31 juli 2020 heeft Stichting Diesel Emission Justice (SDEJ) een dagvaarding uitgebracht aan Daimler, Mercedes-Benz Vans Nederland en Mercedes-Benz Cars Nederland en een aantal individuele dealers.

Stichting Car Claim correspondeert met Daimler

Op 20 juli 2020 heeft de Stichting een brief aan Daimler verstuurd met de uitnodiging om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Veelgestelde vragen

Wat doet Stichting Car Claim?

Onderzoeken

Stichting Car Claim doet al enige tijd onderzoek naar het gedrag van Daimler. In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De resultaten van deze voortdurende onderzoeken en tests zijn schokkend. Ze laten zien dat het Volkswagen EA189-dieselmotorschandaal slechts het topje van een ijsberg was. In werkelijkheid manipuleren meerdere autofabrikanten die auto's op de Europese markt verkopen, systematisch de emissiecontrolesystemen in hun auto's. Daarbij gebruiken ze verschillende illegale manipulatie-instrumenten om voordeel te behalen. Dit gaat vaak ten koste van automobilisten. Uit bovengenoemde onderzoeken en tests blijkt dat Daimler verschillende soorten sjoemelsoftware gebruikt om de doeltreffendheid van emissiebeheersingssystemen onder normale bedrijfsomstandigheden te verminderen.

De onderzoeken en tests hebben ook aangetoond dat veel dieselauto's van Daimler onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. Onder de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De betrokken voertuigen van Daimler stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens deze Europese emissievoorschriften is toegestaan.

 

Procederen

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem in auto’s verminderen, in bijna alle gevallen verboden is. Bovendien dienen voertuigen bij gebruik in de praktijk te voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden.

De betrokken dieselmodellen van Daimler voldoen niet aan deze vereisten en overtreden daarom de wet. Stichting Car Claim heeft Daimler in de zomer van 2020 aangeschreven om het bedrijf op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ook hebben we Daimler gevraagd om te overleggen over een oplossing voor de benadeelde automobilisten. Op deze uitnodiging voor overleg is Daimler niet ingegaan. Op 30 december 2020 heeft Stichting Car Claim daarom een dagvaarding uitgebracht in de lopende collectieve actieprocedure tegen Daimler.

 

Wat wil Stichting Car Claim?

De Stichting wil dat Daimler de betrokken (door Europese automobilisten gekochte of geleasete) dieselvoertuigen terugroept. Ook willen we dat Daimler ervoor zorgt dat deze voertuigen, onder normale gebruiksomstandigheden, volledig voldoen aan de emissievoorschriften van de Europese Unie en de respectieve lidstaten.Daarnaast willen wij dat Daimler ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk zijn om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil de Stichting dat Europese automobilisten de mogelijkheid krijgen om hun betrokken dieselvoertuig te retourneren aan Daimler of aan een Daimler-dealer, tegen (volledige) terugbetaling van de aankoopprijs. Kunnen of willen automobilisten het betrokken dieselvoertuig niet retourneren aan Daimler (of aan een Daimler-dealer), om wat voor reden dan ook? Dan wil de Stichting dat deze automobilisten hun schade naar behoren en volledig vergoed krijgen.

Wie kunnen er meedoen?

U komt voor deelname in aanmerking indien:

  • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
  • uw dieselvoertuig een EURO 5 of EURO 6 typegoedkeuring heeft; en
  • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 en eind 2019 is gefabriceerd.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Daimler? Stuur ons dan een e-mail via info@derclaim.nl! Wij verzoeken u de volgende gegevens toe te sturen:

  • Voertuigmodel
  • Bouwjaar
  • VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Welke dieselmodellen zijn getroffen?

Op basis van het onderzoek van de Stichting zijn op dit moment in ieder geval de volgende dieselmodellen van Daimler bij het dieselemissieschandaal betrokken.

A Class (2009-2019), B Class (2009-2019), C Class (2009-2019), CLA (2009-2019), CITAN (2009-2019), GLA (2009-2019), CLS Class (2009-2019), E Class (2009-2019), G Class (2009-2019), GLC (2009-2019), GLE (2009-2019), GLK (2009-2019), GLS 350D (2009-2019), M Class (2009-2019), ML (2009-2019), S Class (2009-2019), SLK (2009-2019), SPRINTER (2009-2019), V Class (2009-2019), VITO (2009-2019)

Meer informatie over de betrokken modellen vindt u hier.