Universe

Het proces tegen Mercedes-Benz c.s.

Sinds de start van de collectieve actie tegen Volkswagen c.s. is de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

Al langere tijd konden belangenorganisaties in Nederland door middel van een collectieve actie een verklaring voor recht vorderen. Het instellen van een collectieve vordering tot schadevergoeding was echter niet mogelijk. Tenzij belangenorganisaties erin slaagden een collectieve schikking te treffen, moesten benadeelde partijen individueel naar de rechter om een schadevergoeding te krijgen. Sinds de inwerkingtreding van de WAMCA op 1 januari 2020 is het collectief vorderen van schadevergoeding wel mogelijk.

De procedure tegen Mercedes-Benz c.s. is gestart onder de nieuwe WAMCA-wet. Dit betekent dat de Stichting namens de gedupeerde automobilisten rechtstreeks schadevergoeding vordert van Mercedes-Benz en de overige aangesproken partijen. De Stichting vordert bovendien dat Nederlandse automobilisten bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de betrokken dealers terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs.

Rocket flight

Waar we nu staan

De rechtszaak

De rechtszaak is in 2020 van start gegaan. Deze rechtszaak bestaat uit meerdere fasen. Hieronder vindt u per fase meer informatie.

Tweede fase – Mondelinge behandeling 24 mei 2023

De rechtbank heeft bepaald dat de mondelinge behandeling in fase 2 van de procedure zal plaatsvinden op 24 mei 2023. Tijdens deze zitting staan (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van Car Claim centraal.

Tweede fase – Conclusie Mercedes-Benz

Op 9 november 2022 hebben Mercedes c.s. en de Handelaren hun conclusies van antwoord ten aanzien van (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van Car Claim ingediend.

Tweede fase – Verzoek Mercedes c.s. om procedure aan te houden afgewezen

Mercedes c.s. en de Handelaren hebben de rechtbank verzocht om de procedure aan te houden. Op 19 oktober 2022 heeft de rechtbank dit verzoek afgewezen en geoordeeld dat Mercedes c.s. hun conclusie van antwoord ten aanzien van (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van de Stichting uiterlijk op 9 november 2022 moeten indienen.

Eerste fase – Uitspraak

De rechtbank heeft op 22 juni 2022 uitspraak gedaan in de eerste fase van de procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om de zaak tegen Mercedes-Benz te behandelen in het belang van Nederlandse automobilisten. De rechtbank heeft daarnaast bepaald dat het oude collectieve actierecht van toepassing is.

Met deze uitspraak start de tweede fase van de procedure. In deze fase wordt beoordeeld (i) welk recht van toepassing is op de vorderingen tegen Mercedes-Benz en (ii) of de Stichting ontvankelijk is. Op 14 september 2022 dienen de gedaagden een conclusie van antwoord in. Daarna zal de rechtbank een zittingsdatum vaststellen.  

Eerste fase – Verwachte datum tussenvonnis bekend

Op 25 maart 2022 heeft de mondelinge behandeling in de Eerste Fase van de procedure plaatsgevonden. De voorlopige verwachting is dat de rechtbank op 11 mei 2022 tussenuitspraak zal doen in de Eerste Fase van de procedure.

Eerste fase – Datum mondelinge behandeling vastgesteld

De Rechtbank Amsterdam  heeft bepaald dat op vrijdag 25 maart 2022 van 9.30 uur tot 12.30 uur een mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens de mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 (i)           de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;

(ii)           de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW; en

(iii)          de positie van SEC en Bosch volgens de WAMCA.

 

Eerste fase is van start gegaan

Op 19 mei 2021 heeft de Stichting een akte ingediend over de positie van SEC en Bosch in deze procedure.

Mercedes-Benz en de overige gedaagde partijen zullen nu in lijn met de procesafspraken een conclusie van antwoord indienen op 11 augustus 2021.

Rechtbank stelt indeling van de procedure vast

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure ingedeeld in de volgende drie fasen.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (de WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW. Daarnaast zal de rechtbank de positie van Stichting Emission Claim (‘SEC’) en Robert Bosch GmbH (‘Bosch’) als procespartijen in deze procedure beoordelen.*

In de tweede fase zal de rechtbank beslissen over (i) de ontvankelijkheid van de Stichting Car Claim en van Stichting Diesel Emission Justice en (ii) het toepasselijke recht. De rechtbank wijst in fase 2 tevens een exclusieve belangenbehartiger aan. De exclusieve belangenbehartiger zal het voortouw nemen in het verdere verloop van de procedure.

In de derde fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

De eerstvolgende procedurele stap is dat Stichting Car Claim en Stichting Diesel Emission Justice zich bij akte mogen uitlaten over de positie van SEC als derde eisers, en Bosch als gedaagde, in deze procedure. Hiertoe heeft Stichting Car Claim tot 19 mei a.s. de tijd.

* SEC heeft zonder voorafgaande toestemming van de rechtbank een eigen collectieve actievordering ingesteld tegen de gedaagde partijen, buiten de daarvoor geldende dagvaardingstermijn. SEC heeft daarbij – als enige eiseres – tevens vorderingen ingesteld tegen Bosch als gedaagde partij. De deelname van SEC en Bosch aan deze procedure staan daarom ter discussie.

Eerste datum in rechtszaak tegen Mercedes-Benz bekend

De rechtbank zal op 3 maart 2021 meedelen op welke wijze de procedure tegen Mercedes-Benz c.s. verder zal gaan. Dit heeft zij op 20 januari 2021 bepaald.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 30 december 2020 heeft de Stichting de dagvaarding uitgebracht aan Mercedes-Benz, de Nederlandse importeur Mercedes-Benz Nederland en de individuele dealers.

Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt dagvaardingstermijn

De Rechtbank heeft deze termijn bij beslissing van 30 september 2020 met twee maanden verlengd, tot 31 december 2020.

Bekijk hier de rolbeslissing.

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

Op 21 augustus 2020 heeft de Stichting de Rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

Stichting Diesel Emission Justice start procedure tegen Mercedes-Benz

Op 31 juli 2020 heeft Stichting Diesel Emission Justice (SDEJ) een dagvaarding uitgebracht aan Mercedes-Benz, importeur Mercedes-Benz Nederland en een aantal individuele dealers.

Rocket launch

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim correspondeert met Mercedes-Benz

Op 20 juli 2020 heeft de Stichting een brief aan Mercedes-Benz verstuurd met de uitnodiging om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft de Stichting haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan. 

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans, het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan. 

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak. De stichting heeft tevens een internationale website. Deze is te vinden via www.stichtingvolkswagencarclaim.com.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen de Stichting.

De Stichting is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in de Stichting als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder van de Stichting.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van de Stichting. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Fausto Pocar treedt aan als voorzitter van de Stichting

De Stichting heeft Fausto Pocar aangesteld als voorzitter van de Stichting. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere Rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal. 

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan de Stichting

De Stichting heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van de Stichting. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan de Stichting. 

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van de Stichting.

De Stichting heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van de Stichting. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diversie bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid. 

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan.

Oprichting Stichting Volkswagen Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Stichting Volkswagen Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen