Universe

Het Doel

Het ultieme doel van de Stichting is om in goed overleg met Volkswagen c.s. een redelijke en eerlijke oplossing te vinden voor alle Europese gedupeerde bezitters die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij Volkswagen c.s. haar verantwoordelijkheid neemt en waarbij de gedupeerde autobezitters zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s. 

Schikking

Een mogelijk resultaat dat de Stichting kan behalen is het bereiken van een schikking met de Aangesproken Partijen. Dat kan een buitengerechtelijke schikking betreffen, maar ook een zogeheten WCAM-schikking. Bij een WCAM-schikking kiezen de Aangesproken Partijen en de Stichting ervoor om het Gerechtshof Amsterdam te vragen de afspraken die zij hebben gemaakt algemeen verbindend te verklaren. Zodra die afspraken algemeen verbindend zijn verklaard, is de schikking van kracht op álle gedupeerde autobezitters. Alleen autobezitters die tijdig laten weten dat zij niet willen meedoen aan de schikking, vallen buiten de collectieve regeling.

Rechterlijke uitspraak

In de lopende rechtszaak heeft de Stichting aan de Rechtbank Amsterdam verzocht te verklaren dat de Nederlandse autobezitters bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de Nederlandse handelaren (erkende Volkswagen-Dealers) terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de getroffen auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting een verklaring voor recht dat Volkswagen c.s. onrechtmatig heeft gehandeld.

Indien de Rechtbank de vorderingen van de Stichting in de lopende procedure toewijst, kunnen autobezitters van dit vonnis gebruik maken door in een opvolgende procedure. Zij kunnen in die procedure de geleden schade bij Volkswagen c.s. claimen, of hun koopovereenkomst ontbinden. De Stichting zal de aangesloten autobezitters hier zoveel mogelijk bij ondersteunen.

Rocket flight

Waar we nu staan

De rechtszaak

De rechtszaak tegen Volkswagen A.G. is van start gegaan. Deze rechtszaak bestaat uit meerdere fasen. Hieronder kunt u de verschillende fasen terugvinden. Tevens kunt per onderdeel meer informatie lezen.

Derde Fase - Datum vastgesteld

In fase 3 zal de rechtbank de vorderingen van de Stichting inhoudelijk beoordelen. De rechtbank heeft bepaald dat alle gedaagden op 26 februari 2020 schriftelijk op de vorderingen van de Stichting moeten reageren. Op 25 mei26 mei en 28 mei 2020 zal een zitting in fase 3 plaatsvinden.

Derde Fase - Datumbepaling

In fase 3 zal de rechtbank de vorderingen van de Stichting inhoudelijk beoordelen. De rechtbank heeft bepaald dat alle gedaagden op 26 februari 2020 schriftelijk op de vorderingen van de Stichting moeten reageren. Uiterlijk begin juni 2020 zal een zitting in fase 3 plaatsvinden.

Tweede Fase - Stichting ontvankelijk - Overige verweren

Alle andere door gedaagden opgeworpen verweren in fase 2 zijn door de rechtbank verworpen.

 

Tweede Fase - Stichting ontvankelijk - Toepasselijk recht

De vorderingen van de Stichting tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON en de dealers zullen naar Nederlands recht worden beoordeeld. Op een gedeelte van de vorderingen tegen Bosch is Nederlands recht van toepassing. Een ander gedeelte zal naar Duits recht worden beoordeeld.

 

Tweede Fase - Stichting ontvankelijk - Schade

Onderdeel van het debat in de tweede fase was ook de vraag of het aannemelijk is dat Nederlandse automobilisten schade hebben geleden door Dieselgate. De gedaagden stelden dat van schade geen zou sprake zijn. De Stichting heeft met behulp van uw input gemotiveerd dat de Nederlandse automobilisten op verschillende wijzen (financieel) zijn benadeeld, doordat hun auto’s uitgerust zijn met sjoemelsoftware en het merendeel van de auto’s inmiddels ook met de gebrekkige (software) update. De rechtbank heeft het standpunt van de Stichting gevolgd. Zij acht het aannemelijk dat dergelijke schade kan zijn geleden.

Tweede Fase - Stichting ontvankelijk - Vorderingen

De rechtbank heeft geoordeeld dat alle vorderingen van de Stichting tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON en Bosch zich lenen voor behandeling in de collectieve actieprocedure.
 
Dit geldt ook voor de belangrijkste claims van de Stichting tegen de officiële Volkswagen dealers, d.w.z. de mogelijkheid voor bepaalde automobilisten om de koopovereenkomst te ontbinden vanwege dwaling of vanwege non-conformiteit. De vraag of in zo’n geval een gebruiksvergoeding mag worden ingehouden zal per autobezitter in een opvolgende procedure worden beoordeeld. De Stichting vindt dat geen van de dealers in staat zou moeten zijn om een gebruiksvergoeding af te trekken.

Tweede Fase - Stichting ontvankelijk - Ontvankelijkheid.

Op 20 november 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam de Stichting ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de rechtbank overgaat tot de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen van de Stichting tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON, Bosch en de officiële Volkswagen dealers.

De rechtbank heeft in fase 2 getoetst of de Stichting voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die voor belangenorganisaties gelden om uw belangen te mogen vertegenwoordigen. De rechtbank heeft daarbij onder meer gekeken naar de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht. Ook stonden de activiteiten van de Stichting en de communicatie die de Stichting met u voert centraal. De rechtbank heeft geoordeeld dat uw belangen bij de Stichting op gedegen wijze zijn gewaarborgd. 

De Stichting heeft met succes betoogd dat u een concreet belang heeft bij een collectief oordeel in deze procedure. De rechtbank heeft ook vastgesteld dat uw belangen voldoende overeenkomen om in een collectieve actie te kunnen worden beoordeeld.

 

Tweede Fase - Pleidooi

Op 7 oktober 2019 vond er pleidooi plaats in de tweede fase van de procedure. In deze tweede fase staan formele vragen centraal, waaronder (i) of de Stichting in deze procedure bevoegd is om op te komen voor de belangen van de Autobezitters en (ii) welk recht van toepassing is op de vorderingen van de Stichting jegens Volkswagen c.s. en Bosch. Alle betrokken partijen hebben hun standpunten tijdens de zitting mondeling aan de rechtbank toegelicht. De rechtbank besliste aan het einde van de zitting dat zij op 20 november 2019 uitspraak zal doen in de tweede fase van de procedure.”

Tweede Fase – Datum pleidooi bepaald

De tweede fase is van start gegaan. De Rechtbank zal daarin een aantal formele vragen aan de orde zal stellen, waarna zij zich in fase drie over de inhoud van de claim zal buigen. De Rechtbank Amsterdam heeft besloten om alle partijen – na het wisselen van schriftelijke stukken – de gelegenheid te geven hun standpunten in de tweede fase mondeling toe te lichten tijdens een pleidooi. Het pleidooi zal worden gehouden op maandag 7 oktober 2019.

Eerste fase afgerond – Rechtbank Amsterdam bevoegd

Tijdens de eerste fase hebben alleen de voormalig bestuurders van Volkswagen bezwaar gemaakt tegen de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam. Volkswagen A.G. en de overige gedaagden hebben de bevoegdheid van de Rechtbank Amsterdam geaccepteerd. Omdat de procedure tegen alle gedaagden gelijktijdig wordt behandeld, zou de procedure tegen de voormalig bestuurders de voortgang van de procedure Volkswagen A.G. en de overige gedaagden alsnog vertragen. Dat vindt de Stichting onwenselijk. Om een snelle behandeling van de procedure te bespoedigen heeft de Stichting daarom besloten om de voormalig bestuurders uit de huidige procedure te halen. Zo kan meteen worden aangevangen met de tweede fase, waarin de Rechtbank allerlei andere formele vragen aan de orde zal stellen. De voormalig bestuurders kunnen vervolgens door de Stichting in een aparte procedure worden betrokken.

Regiezitting

Op 6 november 2018 vond er een regiezitting plaats. Het doel was om procesafspraken te maken, die ervoor zorgen dat onnodige vertraging in de behandeling van de procedure wordt voorkomen.

De procedure zal worden opgeknipt in 3 fasen. De rechtbank Amsterdam besliste vandaag dat haar bevoegdheid om over deze zaak te oordelen als eerste moet worden behandeld. Daarna volgt een ronde waarin allerlei andere formele vragen aan de orde komen en ten slotte worden de vorderingen van de Stichting inhoudelijk beoordeeld. De rechtbank heeft besloten dat er strakke termijnen zullen worden gehandhaafd waarbij partijen geen uitstel zullen krijgen. Wat de Stichting betreft is dat goed nieuws want hoe eerder er uitspraak is hoe beter voor de bezitters van getroffen auto’s.

De Stichting verwacht dat de Rechtbank Amsterdam nog voor de zomer van 2019 uitspraak zal doen in de eerste fase van de procedure.

Regiezitting aangevraagd

In haar dagvaarding heeft de Stichting verzocht om een regiezitting te houden vóórdat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De Stichting heeft dit verzoek gedaan om afspraken te maken met de Aangesproken Partijen (en met de Rechtbank Amsterdam) om de procedure zo efficient mogelijk te laten verlopen. De Rechtbank Amsterdam heeft de regiezitting toegewezen. De regiezitting zal plaatsvinden op 6 november 2018.

Administratieve zitting

Op 2 mei 2018 vond een administratieve zitting plaats waarbij alle Aangesproken Partijen zich bij de Rechtbank Amsterdam hebbben gemeld, vertegenwoordigd door hun advocaten. 

Dagvaarding uitgebracht tegen Volkswagen

In december 2017 heeft de Stichting de Aangesproken Partijen gedagvaard om op 2 mei 2018 te verschijnen voor de Rechtbank Amsterdam. De Stichting heeft een ruimte termijn gehanteerd zodat de Aangesproken Partijen de gelegenheid hadden om alsnog in gesprek te gaan met de Stichting over een door de Stichting voorgestelde oplossing. De Aangesproken Partijen zijn helaas niet in gesprek gegaan met de Stichting. 

Rocket launch

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan. 

Correspondentie met Aangesproken Partijen

In de aanloop naar de procedure voor de Rechtbank Amsterdam heeft de Stichting (diverse) brieven gestuurd aan de Aangesproken Partijen. De Stichting stuurde onder meer brieven in november 2015 (aan Volkswagen AG), april 2017 (aan Volkswagen c.s., Bosch en de Dealers), juni/juli 2017 (aan Volkswagen c.s. en Bosch) en december 2017 (aan alle Aangesproken Partijen). In die brieven heeft de Stichting de ontwikkelingen in het Volkswagenemissieschandaal beschreven en uiteengezet waarom de Stichting meent dat de Aangesproken Partijen de gedupeerde autobezitters tegemoet moeten komen.

Verder heeft de Stichting Volkswagen c.s. in haar brieven, maar ook via andere kanalen, steeds uitgenodigd om in gesprek te gaan en zo in onderling overleg een echte oplossing voor alle gedupeerde autobezitters te vinden. Helaas is Volkswagen c.s. nooit op de uitnodigingen van de Stichting ingegaan. Ook nadat de Stichting de dagvaarding in concept aan de Aangesproken Partijen zond en daarbij bewust een langere termijn hanteerde voor het aanbrengen van de procedure bij de Rechtbank Amsterdam, bleven gesprekken uit. De Stichting voelde zich daarom genoodzaakt om de procedure voor de Rechtbank Amsterdam door te zetten.

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans, het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan. 

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak. De stichting heeft tevens een internationale website. Deze is te vinden via www.stichtingvolkswagencarclaim.com.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen de Stichting.

De Stichting is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in de Stichting als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder van de Stichting.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van de Stichting. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Fausto Pocar treedt aan als voorzitter van de Stichting

De Stichting heeft Fausto Pocar aangesteld als voorzitter van de Stichting. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere Rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië-Tribinaal. 

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan de Stichting

De Stichting heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van de Stichting. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan de Stichting. 

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van de Stichting.

De Stichting heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van de Stichting. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diversie bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid. 

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan.

Oprichting Stichting Volkswagen Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Stichting Volkswagen Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen