Universe

Het Doel

Het ultieme doel van de Stichting is om, in goed overleg met de betrokken autofabrikanten, te komen tot een redelijke en eerlijke oplossing voor alle Europese gedupeerde automobilisten die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij de autofabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen. En waarbij de gedupeerde automobilisten gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s, zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico.

Schikking

Een mogelijk resultaat dat de Stichting kan behalen is het bereiken van een schikking met Volkswagen c.s. en de overige aangesproken partijen. Dat kan een buitengerechtelijke schikking betreffen, maar ook een zogeheten WCAM-schikking. Bij een WCAM-schikking kiezen de betrokken partijen en de Stichting ervoor om het Gerechtshof Amsterdam te vragen de afspraken die zij hebben gemaakt algemeen verbindend te verklaren. Zodra die afspraken algemeen verbindend zijn verklaard, is de schikking van kracht op álle gedupeerde automobilisten die onderdeel uitmaken van de groep. Alleen automobilisten die tijdig laten weten dat zij niet willen meedoen aan de schikking, vallen buiten de collectieve regeling. In de procedures tegen Daimler, Renault, Peugeot, Citroën en Opel kan de Rechtbank Amsterdam op grond van de nieuwe wetgeving ook zelf een algemeen verbindende collectieve schikking vaststellen.

 

Rechterlijke uitspraak

Volkswagen c.s.

In de rechtszaak tegen Volkswagen c.s. hebben we de Rechtbank Amsterdam gevraagd te verklaren dat de Nederlandse automobilisten bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de erkende Nederlandse dealers van Volkswagen c.s. terug te geven, tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de getroffen auto’s tweedehands hebben gekocht, heeft de Stichting een verklaring voor recht gevorderd dat Volkswagen c.s. onrechtmatig heeft gehandeld.

Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Volkswagen c.s. de kopers van sjoemelauto’s opzettelijk heeft misleid. Gedupeerde automobilisten hebben daarom recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat de dealers aan consumentkopers van sjoemeldiesels een deel van de koopprijs moeten terugbetalen. Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit eindvonnis in beroep gegaan.

Rocket flight

Waar we nu staan

De rechtszaak

De rechtszaak tegen Volkswagen c.s. en de overige gedaagden is in 2018 van start gegaan. Deze rechtszaak bestaat uit meerdere fasen en instanties. Hieronder vindt u per instantie en per fase meer informatie.

Hoger beroep – Antwoord op memorie van Car Claim

Volkswagen c.s. en de dealers kunnen uiterlijk op 17 oktober 2023 reageren op de bezwaren van Car Claim tegen het vonnis van de rechtbank. Daarna zal het hof een datum vaststellen voor een inhoudelijke mondelinge behandeling.

Hoger beroep – Memorie van Car Claim / verdere verloop van de procedure

Op 31 januari 2023 heeft Car Claim schriftelijk gereageerd op de bezwaren van Volkswagen c.s. en de Handelaren tegen het vonnis van de rechtbank. Car Claim heeft daarbij ook haar eigen bezwaren tegen dit vonnis toegelicht.

Het hof heeft de partijen gevraagd om uiterlijk op 14 maart 2023 hun visie te geven over het verdere verloop van de procedure.

Hoger beroep – Reactie van de Stichting op Memorie van Grieven

Op 27 september 2022 hebben Volkswagen c.s. en de Handelaren schriftelijk toegelicht op welke punten zij het niet eens zijn met het vonnis van de Rechtbank Amsterdam. De Stichting heeft nu de gelegenheid om een schriftelijke reactie op het bezwaren van Volkswagen c.s. en de Handelaren in te dienen. Daarbij mag de Stichting ook haar eigen bezwaren op het vonnis van de rechtbank toelichten.

Hoger beroep – Memorie van grieven

Het gerechtshof heeft bepaald dat Volkswagen c.s. en de Handelaren uiterlijk op 27 september 2022 schriftelijk moeten uiteenzetten waarom zij het niet eens zijn met het vonnis van de Rechtbank Amsterdam.

 

Hoger beroep – Regiezitting 6 april 2022

Op 6 april 2022 vond de regiezitting in hoger beroep plaats. Tijdens deze zitting hebben de procespartijen hun visie gegeven op de indeling van de procedure. Car Claim heeft het hof daarbij verzocht om appelprocedure met de nodige voortvarendheid te behandelen. Het hof beslist op korte termijn hoe het verdere verloop van de procedure eruit zal zien. In ieder geval zullen Volkswagen c.s. en de Handelaren eerst moeten uitleggen waarom zij het niet eens zijn met het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg.

Hoger beroep - Eerste zittingsdatum in hoger beroep bekend

De rechtbank heeft bepaald dat de eerste zitting in de hoger beroepsprocedure zal plaatsvinden op 6 april 2022 om 09.30 uur.

 

Hoger beroep - Datumbepaling eerste zitting hoger beroep

Op 1 maart 2022 zal het Gerechtshof Amsterdam de datum vaststellen waarop de eerste zitting in het hoger beroep zal plaatsvinden. Tijdens die zitting zal de Stichting samen met de andere partijen afspraken maken over het verdere verloop van het hoger beroep.

Hoger beroep - Regiezitting in hoger beroep

Op 21 december 2021 heeft het hof bepaald dat er eerst een regiezitting zal plaatsvinden. Tijdens deze zitting kunnen procesafspraken worden gemaakt om de procedure in hoger beroep zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het hof bepaald binnen enkele weken wanneer deze regiezitting zal plaatsvinden.

Hoger beroep - Hoger beroep ingesteld

Op 13 oktober 2021 hebben Volkswagen, Audi, Seat en Skoda en de Nederlandse Dealers hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 14 juli 2021 van de Rechtbank Amsterdam.

In het hoger beroep zal de Stichting het Gerechtshof Amsterdam vragen om het oordeel van de rechtbank te bevestigen op de punten waar de rechtbank de vorderingen van de Stichting heeft toegewezen. De Stichting zal het hof ook vragen om een aantal niet toegewezen vorderingen (alsnog) toe te wijzen. Importeur Pon en softwareleverancier Bosch maken geen deel uit van de procedure in hoger beroep.

Zodra er meer bekend wordt over de volgende stappen in de hoger beroep procedure zullen wij u verder informeren. Het hoger beroep staat los van de vervolgstappen die de Stichting op basis van het vonnis voor de participanten die haar hebben gemachtigd in voorbereiding heeft. Heeft u zich nog niet bij ons geregistreerd maar wenst u wel in actie te komen? Dan kunt dit alsnog via deze link doen.

Derde fase – Uitspraak

De rechtbank heeft op 14 juli 2021 eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Volkswagen c.s. bedrog hebben gepleegd, en dat gedupeerde Nederlandse automobilisten recht hebben op compensatie. De volledige uitspraak is hier terug te vinden.

 

 

 

Derde fase – Uitspraak vervroegd

De rechtbank heeft partijen geïnformeerd dat het inhoudelijke vonnis eerder zal worden gewezen. De rechtbank doet mondeling uitspraak op 14 juli a.s. om 15:00 uur. De uitspraak kan hier live worden gevolgd.

 

Derde fase - Verwachte datum vonnis bekend

De voorlopige verwachting is dat de rechter op 21 juli 2021 uitspraak zal doen.

 

Derde fase - Zitting in Fase 3 heeft plaatsgevonden

Op 26 en 27 mei jl. vond de inhoudelijke zitting plaats in de procedure tegen Volkswagen c,s,, Bosch, PON en de Nederlandse dealers.

 

Derde fase - Datum vastgesteld

 

De rechtbank heeft bepaald dat de zitting in fase 3 (inhoudelijke behandeling) zal plaatsvinden op 26 en 27 mei 2021, met 31 mei als reservedag.

Derde fase - Zitting vindt doorgang

De rechtbank heeft bepaald dat de zitting in fase 3 (inhoudelijke behandeling) zal plaatsvinden tussen 25 mei en 3 juni 2021. De rechtbank stelt vast dat de koers van het Europees Hof van Justitie in het Volkswagen-dieselemissieschandaal met de uitspraak van 17 december 2020 in zaak C-693/18 voldoende duidelijk is, zodat de procedure van de Stichting tegen Volkswagen c.s. kan worden vervolgd.

Derde fase - Planning zitting

De rechtbank heeft de Stichting laten weten dat zij de zittingsdatum in de derde fase voorlopig in het tweede kwartaal in de periode 17 tot en met 28 mei 2021 gepland heeft. Dit met het oog op enkele procedures tegen Volkswagen die momenteel bij het Europees Hof van Justitie lopen en de voortdurende covid-19 maatregelen. De rechtbank heeft alle betrokken partijen de gelegenheid gegeven om op 6 januari 2021 een voorstel doen voor de wijze waarop de procedure zal worden voortgezet. Uitgangspunt van de rechtbank is dat moet worden gewaakt tegen onnodige vertraging van de procedure. Dat betekent dat de zitting zo snel als redelijkerwijs mogelijk wordt ingepland.

 

Derde fase - Zitting uitgesteld

De rechtbank heeft aanvankelijk bepaald dat op 25 mei, 26 mei en 28 mei 2020 een zitting in fase 3 zou plaatsvinden. Vanwege corona zijn deze zittingsdagen voorlopig uitgesteld tot een nader door de rechtbank vast te stellen datum.

 

Derde fase - Datum vastgesteld

In fase 3 zal de rechtbank de vorderingen van de Stichting inhoudelijk beoordelen. De rechtbank heeft bepaald dat alle gedaagden op 26 februari 2020 schriftelijk op de vorderingen van de Stichting moeten reageren. Op 25 mei26 mei en 28 mei 2020 zal een zitting in fase 3 plaatsvinden.

Derde fase - Datumbepaling

In fase 3 zal de rechtbank de vorderingen van de Stichting inhoudelijk beoordelen. De rechtbank heeft bepaald dat alle gedaagden op 26 februari 2020 schriftelijk op de vorderingen van de Stichting moeten reageren. Uiterlijk begin juni 2020 zal een zitting in fase 3 plaatsvinden.

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Overige verweren

Alle andere door gedaagden opgeworpen verweren in fase 2 zijn door de rechtbank verworpen.

 

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Toepasselijk recht

De vorderingen van de Stichting tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON en de dealers zullen naar Nederlands recht worden beoordeeld. Op een gedeelte van de vorderingen tegen Bosch is Nederlands recht van toepassing. Een ander gedeelte zal naar Duits recht worden beoordeeld.

 

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Schade

Onderdeel van het debat in de tweede fase was ook de vraag of het aannemelijk is dat Nederlandse automobilisten schade hebben geleden door Dieselgate. De gedaagden stelden dat van schade geen zou sprake zijn. De Stichting heeft met behulp van uw input gemotiveerd dat de Nederlandse automobilisten op verschillende wijzen (financieel) zijn benadeeld, doordat hun auto’s uitgerust zijn met sjoemelsoftware en het merendeel van de auto’s inmiddels ook met de gebrekkige (software) update. De rechtbank heeft het standpunt van de Stichting gevolgd. Zij acht het aannemelijk dat dergelijke schade kan zijn geleden.

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Vorderingen

De rechtbank heeft geoordeeld dat alle vorderingen van de Stichting tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON en Bosch zich lenen voor behandeling in de collectieve actieprocedure.
 
Dit geldt ook voor de belangrijkste claims van de Stichting tegen de officiële Volkswagen dealers, d.w.z. de mogelijkheid voor bepaalde automobilisten om de koopovereenkomst te ontbinden vanwege dwaling of vanwege non-conformiteit. De vraag of in zo’n geval een gebruiksvergoeding mag worden ingehouden zal per autobezitter in een opvolgende procedure worden beoordeeld. De Stichting vindt dat geen van de dealers in staat zou moeten zijn om een gebruiksvergoeding af te trekken.

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Ontvankelijkheid.

Op 20 november 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam de Stichting ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de rechtbank overgaat tot de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen van de Stichting tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON, Bosch en de officiële Volkswagen dealers.

De rechtbank heeft in fase 2 getoetst of de Stichting voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die voor belangenorganisaties gelden om uw belangen te mogen vertegenwoordigen. De rechtbank heeft daarbij onder meer gekeken naar de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht. Ook stonden de activiteiten van de Stichting en de communicatie die de Stichting met u voert centraal. De rechtbank heeft geoordeeld dat uw belangen bij de Stichting op gedegen wijze zijn gewaarborgd. 

De Stichting heeft met succes betoogd dat u een concreet belang heeft bij een collectief oordeel in deze procedure. De rechtbank heeft ook vastgesteld dat uw belangen voldoende overeenkomen om in een collectieve actie te kunnen worden beoordeeld.

 

Tweede fase - Pleidooi

Op 7 oktober 2019 vond er pleidooi plaats in de tweede fase van de procedure. In deze tweede fase staan formele vragen centraal, waaronder (i) of de Stichting in deze procedure bevoegd is om op te komen voor de belangen van de Autobezitters en (ii) welk recht van toepassing is op de vorderingen van de Stichting jegens Volkswagen c.s. en Bosch. Alle betrokken partijen hebben hun standpunten tijdens de zitting mondeling aan de rechtbank toegelicht. De rechtbank besliste aan het einde van de zitting dat zij op 20 november 2019 uitspraak zal doen in de tweede fase van de procedure.”

Tweede fase – Datum pleidooi bepaald

De tweede fase is van start gegaan. De Rechtbank zal daarin een aantal formele vragen aan de orde zal stellen, waarna zij zich in fase drie over de inhoud van de claim zal buigen. De Rechtbank Amsterdam heeft besloten om alle partijen – na het wisselen van schriftelijke stukken – de gelegenheid te geven hun standpunten in de tweede fase mondeling toe te lichten tijdens een pleidooi. Het pleidooi zal worden gehouden op maandag 7 oktober 2019.

Eerste fase afgerond – Rechtbank Amsterdam bevoegd

Tijdens de eerste fase hebben alleen de voormalig bestuurders van Volkswagen bezwaar gemaakt tegen de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam. Volkswagen A.G. en de overige gedaagden hebben de bevoegdheid van de Rechtbank Amsterdam geaccepteerd. Omdat de procedure tegen alle gedaagden gelijktijdig wordt behandeld, zou de procedure tegen de voormalig bestuurders de voortgang van de procedure Volkswagen A.G. en de overige gedaagden alsnog vertragen. Dat vindt de Stichting onwenselijk. Om een snelle behandeling van de procedure te bespoedigen heeft de Stichting daarom besloten om de voormalig bestuurders uit de huidige procedure te halen. Zo kan meteen worden aangevangen met de tweede fase, waarin de Rechtbank allerlei andere formele vragen aan de orde zal stellen. De voormalig bestuurders kunnen vervolgens door de Stichting in een aparte procedure worden betrokken.

Regiezitting

Op 6 november 2018 vond er een regiezitting plaats. Het doel was om procesafspraken te maken, die ervoor zorgen dat onnodige vertraging in de behandeling van de procedure wordt voorkomen.

De procedure zal worden opgeknipt in 3 fasen. De rechtbank Amsterdam besliste vandaag dat haar bevoegdheid om over deze zaak te oordelen als eerste moet worden behandeld. Daarna volgt een ronde waarin allerlei andere formele vragen aan de orde komen en ten slotte worden de vorderingen van de Stichting inhoudelijk beoordeeld. De rechtbank heeft besloten dat er strakke termijnen zullen worden gehandhaafd waarbij partijen geen uitstel zullen krijgen. Wat de Stichting betreft is dat goed nieuws want hoe eerder er uitspraak is hoe beter voor de bezitters van getroffen auto’s.

De Stichting verwacht dat de Rechtbank Amsterdam nog voor de zomer van 2019 uitspraak zal doen in de eerste fase van de procedure.

Regiezitting aangevraagd

In haar dagvaarding heeft de Stichting verzocht om een regiezitting te houden vóórdat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De Stichting heeft dit verzoek gedaan om afspraken te maken met de aangesproken partijen (en met de Rechtbank Amsterdam) om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De Rechtbank Amsterdam heeft de regiezitting toegewezen. De regiezitting zal plaatsvinden op 6 november 2018.

Administratieve zitting

Op 2 mei 2018 vond een administratieve zitting plaats waarbij alle aangesproken partijen zich bij de Rechtbank Amsterdam hebben gemeld, vertegenwoordigd door hun advocaten. 

Dagvaarding uitgebracht tegen Volkswagen

In december 2017 heeft de Stichting de aangesproken partijen gedagvaard om op 2 mei 2018 te verschijnen voor de Rechtbank Amsterdam. De Stichting heeft een ruimte termijn gehanteerd zodat de aangesproken partijen de gelegenheid hadden om alsnog in gesprek te gaan met de Stichting over een door de Stichting voorgestelde oplossing. De aangesproken partijen zijn helaas niet in gesprek gegaan met de Stichting. 

Rocket launch

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft de Stichting haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan. 

Correspondentie met Aangesproken Partijen

In de aanloop naar de procedure voor de Rechtbank Amsterdam heeft de Stichting (diverse) brieven gestuurd aan de aangesproken partijen. De Stichting stuurde onder meer brieven in november 2015 (aan Volkswagen AG), april 2017 (aan Volkswagen c.s., Bosch en de Dealers), juni/juli 2017 (aan Volkswagen c.s. en Bosch) en december 2017 (aan alle aangesproken partijen). In die brieven heeft de Stichting de ontwikkelingen in het Volkswagenemissieschandaal beschreven en uiteengezet waarom de Stichting meent dat de aangesproken partijen de gedupeerde autobezitters tegemoet moeten komen.

Verder heeft de Stichting Volkswagen c.s. in haar brieven, maar ook via andere kanalen, steeds uitgenodigd om in gesprek te gaan en zo in onderling overleg een echte oplossing voor alle gedupeerde autobezitters te vinden. Helaas is Volkswagen c.s. nooit op de uitnodigingen van de Stichting ingegaan. Ook nadat de Stichting de dagvaarding in concept aan de aangesproken partijen zond en daarbij bewust een langere termijn hanteerde voor het aanbrengen van de procedure bij de Rechtbank Amsterdam, bleven gesprekken uit. De Stichting voelde zich daarom genoodzaakt om de procedure voor de Rechtbank Amsterdam door te zetten. Ook nadat de rechtbank op 14 juli 2021 vonnis wees, bleven Volkswagen c.s. en de dealers onwillig om compensatie aan de gedupeerde automobilisten aan te bieden. Zij gingen tegen het vonnis in beroep. De Stichting vertrouwt erop dat zij ook in de appelprocedure een positieve uitspraak voor gedupeerde automobilisten zal krijgen.

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans, het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan. 

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak. De stichting heeft tevens een internationale website. Deze is te vinden via www.stichtingvolkswagencarclaim.com.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen de Stichting.

De Stichting is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in de Stichting als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder van de Stichting.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van de Stichting. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Fausto Pocar treedt aan als voorzitter van de Stichting

De Stichting heeft Fausto Pocar aangesteld als voorzitter van de Stichting. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Hij is onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal. 

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan. 

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan de Stichting

De Stichting heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van de Stichting. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan de Stichting. 

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van de Stichting.

De Stichting heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van de Stichting. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diversie bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid. 

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving. 

Die treft u hier aan.

Oprichting Stichting Volkswagen Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Stichting Volkswagen Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen