Wil je weten of je ook gedupeerd bent door Volkswagen c.s.

Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door hieronder je kenteken in te vullen.

SJOEMELSOFTWARE: SLECHT VOOR HET MILIEU ÉN VOOR UW PORTEMONNEE

In september 2015 werd bekend dat Volkswagen c.s. via ‘sjoemelsoftware’ jarenlang de uitslagen van emissietests beïnvloedde. Daardoor lagen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT (samen: Volkswagen c.s.) met een EA189 motor lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. Dat is schadelijk voor het milieu. Maar als u zelf een dieselauto van een van deze merken rijdt, is het óók slecht voor uw portemonnee: na een noodzakelijke update verbruikt uw ‘gerepareerde’ auto meer brandstof dan nodig en u ziet (vanwege imagoschade) de waarde van uw auto dalen.

 

Industrieprobleem
 

Stichting Car Claim lanceerde onder de naam Stichting Volkswagen Car Claim reeds in 2017 een grootschalige juridische procedure tegen Volkswagen, haar (voormalig) bestuurders, SEAT, Audi, Škoda, softwareleverancier Bosch, importeur PON en de Nederlandse autohandelaren. Hier kunt u meer informatie vinden over de procedure tegen Volkswagen c.s. Sinds die tijd is gebleken dat veel meer automobielfabrikanten hun motoren hebben voorzien van sjoemelsoftware. De Stichting wil ook voor deze gedupeerde automobilisten opkomen.

“Er is zichtbaar sprake van een industriewijd probleem. Het vergt een brede aanpak om tot een gepaste oplossing te komen. Dat doen we natuurlijk het liefst zonder naar de rechter te hoeven stappen. Maar als het nodig is vragen we de Nederlandse rechter om de automobilisten het recht te geven de sjoemeldiesels aan hun respectieve dealers terug te geven – want niet goed, betekent geld terug – en de geleden schade op de autofabrikanten te verhalen.”

– Guido van Woerkom

 

Sjoemelsoftware is verboden
 

Het gebruik van sjoemelsoftware met het doel de regels te omzeilen is verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in december 2020 duidelijk gemaakt dat het excuus van autofabrikanten die zeggen dat sjoemelsoftware nodig is om de motor te beschermen niet opgaat. Autofabrikanten die om dergelijke redenen sjoemelsoftware in auto’s installeren overtreden de Europese regels.

Het arrest van het Hof van Justitie is een belangrijke mijlpaal. Volkswagen heeft steeds benadrukt dat de door haar gebruikte sjoemelsoftware niet verboden is, omdat de software nodig zou zijn om de motor te beschermen, tegen bijvoorbeeld slijtage. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat die vlieger niet op gaat. Autofabrikanten die om dergelijke redenen sjoemelsoftware in auto’s installeren overtreden de Europese regels.”

– Guido van Woerkom

 

Autobezitters al jaren kind van de rekening

Dieselgate is al ruim vijf jaar in volle gang en loopt allesbehalve op zijn einde. In Europa zijn steeds meer autofabrikanten speerpunt van juridische procedures en onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. In de Verenigde Staten, Canada en Australië heeft dit tot vergoedingen aan gedupeerden geleid. In Duitsland trof Volkswagen op last van de rechter een schikking voor een groep gedupeerde Duitse automobilisten. In Nederland is tot op heden geen enkele compensatie aangeboden. Ondertussen zijn gedupeerde automobilisten kind van de rekening. De opgehemelde schone diesel blijkt in de praktijk niet te voldoen aan de wet, is slechter voor het milieu, duurder in het gebruik en daardoor minder waard.

Der Claim wil daar iets aan doen! De Stichting zet zich in voor een passende vergoeding voor uw geleden schade. Dat doen we door gedupeerde klanten en consumentenorganisaties te verenigen en sjoemelende autofabrikanten te dwingen tot actie. Samen staan we sterk! Rijdt u een Volkswagenmodel diesel of een dieselauto van een andere fabrikant? Dan is de kans groot dat ook u gedupeerd bent door het gebruik van sjoemelsoftware. Der Claim komt op voor uw belangen. Wij doen onderzoek naar het gedrag van alle autofabrikanten. Waar nodig zullen wij naast Volkswagen ook tegen andere autofabrikanten procedures starten om genoegdoening te krijgen voor gedupeerde automobilisten.

In Europa meldden al enkele tientallen duizenden automobilisten, waaronder ruim 10.000 Nederlandse automobilisten, zich bij ons aan. Meld u ook kosteloos aan en doe mee aan de collectieve actie. U profiteert dan mee van een eventuele compensatie.

 

Een totaaloplossing voor alle Europese autobezitters

Naast de noodzakelijke collectieve acties houdt de Stichting zich op Europese schaal bezig met de belangenbehartiging van gedupeerde automobilisten. Zij streeft naar een aanvaardbare oplossing die tegemoetkomt aan de problemen waarmee miljoenen Europese automobilisten momenteel worden geconfronteerd. De Stichting doet dat in samenwerking met consumenten- en overige belangenorganisaties in een aantal andere landen en met diverse andere (juridische) initiatieven in Europa. Ook spreken wij over mogelijke oplossingen voor het dieselemissieschandaal met Europese politici.

“I urge the European car manufacturers to turn halfway, and to show readiness for consultation aimed at a friendly settlement. I also appeal to the bodies of the EU to make an effort to ensure that the car industry recognizes and takes its responsibility in this regard. An initiative endorsed and guided by the European Commission whereby representatives of the car industry on the one hand and representatives of the various stakeholders affected by the scandal on the other hand will negotiate a reasonable compromise on Dieselgate, would be an excellent way forward to achieve this. Stichting Car Claim – also speaking for its many partners all over Europe – is ready to participate in such initiative”

– Marten Oosting

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Of de autofabrikanten, softwareleveranciers, importeurs en de officiële dealers gedupeerde automobilisten daadwerkelijk tegemoetkomen? Dat is nu nog niet duidelijk. Daardoor kunnen we ook nog niet zeggen hoe hoog een eventuele vergoeding is voor u als gedupeerde automobilist. 

Ons uiteindelijke doel is om met deze partijen voor u als Nederlandse automobilist tot afspraken te komen over een collectieve schikking. Komt het daadwerkelijk tot een compensatie-aanbod door deze partijen? Dan kunt altijd nog zelf beslissen of u hier wel of niet mee akkoord gaat. U blijft kortom eigenaar van uw eigen claim.

WAT KOST HET?

De Stichting wil gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk in staat stellen om hun recht te behalen. Uzelf aanmelden is daarom kosteloos. Omdat het actief behartigen van de belangen van gedupeerde automobilisten binnen en buiten de rechtbank wel kosten met zich meebrengt, maakt de Stichting gebruik van externe financiering.

De Stichting heeft Vannin Capital PCC, een professionele procesfinancier uit het Verenigd Koninkrijk, bereid gevonden haar uitgaven te financieren. Vannin Capital is lid van de Association of Litigation Funders. Deze vereniging heeft een gedragscode opgesteld voor externe financiers ter bescherming van partijen die gebruik willen maken van procesfinanciering en wordt erkend in de Claim Code 2019. In de Volkswagenprocedure heeft de rechtbank geoordeeld dat de financiële afspraken die de Stichting heeft gemaakt de belangen van automobilisten voldoende waarborgen.

De financiers van onze Stichting nemen hiermee een risico. Zij zullen daarvoor een vergoeding ontvangen bij een positieve uitspraak van de rechter of na een schikking met Volkswagen. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van de deze partijen? Dan is maximaal 25 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de externe financiers van onze stichting.De uiteindelijke vergoeding zal redelijk en doelmatig zijn en afhankelijk van de goedkeuring door het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting. In WAMCA- en WCAM-procedures wordt een eventueel onderhandelingsresultaat bovendien nog aan de rechter ter goedkeuring voorgelegd. Zo doen wij er alles aan om voor u de best mogelijke uitkomst te behalen.

OVER ONS

Stichting Car Claim is een non-profit organisatie. De Stichting is opgericht op 1 oktober 2015 en zet zich in voor de belangen van automobilisten die schade hebben geleden als gevolg van het dieselschandaal. De Stichting streeft ernaar dat automobilisten die nadeel hebben ondervonden als gevolg van begane overtredingen door bij Dieselgate betrokken autofabrikanten, voor dit nadeel gecompenseerd worden. Daarnaast wil de Stichting dat betrokken autofabrikanten de getroffen automobilisten garanderen dat zij in de toekomst zonder mogelijke nadelige consequenties in hun auto kunnen blijven rijden.

De Stichting wordt aangestuurd door een onafhankelijke raad van bestuur en raad van toezicht. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het besturen houdt onder meer in dat het verantwoordelijk is voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de op verwezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie. Het bestuur legt hierover ten minste een keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van deze taken richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de automobilisten, wiens belangen de Stichting behartigt.De raad van bestuur bestaat uit Fausto Pocar (voormalig president van het Joegoslavië tribunaal (ICTY)), Guido van Woerkom (voormalig hoofddirecteur van de ANWB) en Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO van meerdere particuliere bedrijven).De raad van toezicht bestaat uit Marten Oosting (voormalig Nationale ombudsman en voormalig lid van de Raad van State), Hans de Savornin Lohman (advocaat en plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag) en Jan Zielonka (hoogleraar Europese politiek en internationale betrekkingen aan de universiteit van Oxford en Venetië).

Het bestuur en de raad van toezicht spannen zich beiden in om de deelnemers van de Stichting zoveel als redelijkerwijs mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke kwesties. De Stichting doet dit bijvoorbeeld met het houden van enquêtes over de (gebruiks)ervaringen van automobilisten en het uitnodigen van haar deelnemers om mee te doen aan Webinars van de Stichting. Ook bevraagt zij automobilisten actief over de prangende onderwerpen en beantwoordt zij vragen met betrekking tot het dieselemissieschandaal die onder haar achterban leven. Zij geeft aan die vragen gehoor via haar communicatiepagina of direct via de e-mail.

Komt het tot een schikking, dan betrekt de Stichting het draagvlak onder de statutaire achterban in ieder geval bij de besluitvorming over een eventuele schikkingsovereenkomst. De Stichting voert haar werkzaamheden uit in lijn met de principes van de Claim Code 2019. De Claim Code is een gedrags- en governance code voor claimstichtingen ter bevordering van een deugdelijk en op onafhankelijke wijze functioneren van dit type stichtingen.

Boardmembers

Fausto Pocar

Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat Volkswagen c.s. in Europa blijft weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lang...

Lees meer

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf...

Lees meer

Arie van der Steen

Arie van der Steen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het ...

Lees meer

Marten Oosting

Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de stichting? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord...

Lees meer

Hans de Savornin Lohman

Hans de Savornin Lohman

‘Volkswagen c.s., een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht,...

Lees meer

Jan Zielonka

Jan Zielonka

Internationale ondernemingen zoals Volkswagen c.s. moeten niet alleen onderworpen zijn aan de wet, maar ook voldoen aan ethische, milieu- en maatschappelijke normen. Geheimhouding, ongeli...

Lees meer

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Momenteel zijn we druk bezig om met zoveel mogelijk gedupeerde Europese VW-rijders en consumentenorganisaties samen te werken. Immers: hoe groter de claim, hoe groter de kans op succes.

Tegelijkertijd hebben we de Volkswagen c.s. en de overige Aangesproken Partijen betrokken in een collectieve actie. Dat doen we door aan de rechter een juridische bevestiging te vragen van het feit dat deze partijen de gedupeerde automobilisten hebben misleid. U heeft immers niet de auto gekregen die u dacht te kopen. Bovendien heeft Volkswagen c.s. weliswaar aangeboden om de betrokken voertuigen met een zogenaamde reparatie te ‘herstellen’, maar over die reparatie zijn veel klachten gekomen. De ‘gerepareerde’ auto’s presteren minder goed dan voorheen. Zo verbruiken zij meer brandstof, slijten sneller, en vertonen minder goed rijgedrag. Daardoor zijn ze in waarde gedaald. Bovendien stoten de auto’s ook ná de ‘reparatie’ nog steeds te veel schadelijke stoffen uit. Het daadwerkelijke probleem is door Volkswagen c.s. dus niet verholpen.

Met de juridische bevestiging door de rechter in de hand, kunnen we met Volkswagen c.s. en de andere partijen om de tafel gaan zitten. Tot nu toe heeft Volkswagen c.s. in Europa elk verzoek tot compensatie afgewezen. Toch is onze verwachting dat zij ook hier in Europa uiteindelijk erkent dat er fouten zijn gemaakt. Ons uiteindelijke doel: voor u als gedupeerde komen tot een redelijke, passende compensatie, die recht doet aan de door u geleden schade. Zoals gezegd, beslist u uiteindelijk zélf of u daadwerkelijk gebruikt wilt maken van een eventueel compensatie-aanbod door de Aangesproken Partijen. In juridische zin blijft u dus eigenaar van uw eigen claim.

Naast de procedure tegen Volkswagen c.s. doet Der Claim onderzoek naar het gedrag van diverse andere autofabrikanten. Over de afgelopen jaren zijn diverse autofabrikanten in verband gebracht met het verboden gebruik van sjoemelsoftware. Ook zijn er in het buitenland door diverse autofabrikanten meerdere schikkingen getroffen met justitie en andere autoriteiten. 

Momenteel heeft Der Claim een procedure tegen Daimler in voorbereiding. Deze procedure zal worden gevoerd onder de WAMCA, het nieuw collectieve actieregime. Dit collectieve actieregime maakt het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie schade te verhalen. Lees hier meer over de collectieve actie tegen Daimler.

Mocht het onderzoek van de Stichting naar betrokken autofabrikanten aanleiding geven tot collectieve actie, dan stelt de Stichting de betrokken automobilisten uit haar statutaire achterban daarvan op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat maakt Der Claim anders dan andere initiatieven?

Dieselgate betreft een wereldwijd schandaal dat miljoenen automobilisten gedupeerd heeft. In vele landen wordt door organisaties voor de belangen van automobilisten gestreden. Der Claim werkt samen met meerdere van deze initiatieven (o.a. in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) en moedigt dit ten zeerste aan. Der Claim is de eerste organisatie die in Nederland ten behoeve van alle gedupeerde Nederlandse automobilisten een procedure is gestart tegen Volkswagen en de overige gedaagden. Daarmee vervult de Stichting een voortrekkersrol in de strijd tegen het sjoemelgedrag van autofabrikanten.

 

Erkende belangenvertegenwoordiger

Omdat het belangrijk is dat uw belangen goed zijn gewaarborgd, heeft de Rechtbank onderzocht of het initiatief van Der Claim aan de hoge kwaliteitseisen voldoet die in Nederland zijn afgesproken. Daarbij is onder meer gekeken naar de deskundigheid van het bestuur van Der Claim, de professionaliteit van haar adviseurs, de communicatie met haar leden en de hoogte van de financiële vergoeding die Der Claim in geval van succes van haar deelnemers vraagt. De Rechtbank heeft op 20 november 2019 geoordeeld dat Der Claim aan al deze hoge eisen voldoet. Dit maakt Der Claim het enige door de rechtbank erkende initiatief om de belangen van gedupeerde automobilisten te behartigen. Daarnaast is nog aan aantal andere belangrijke punten dat Der Claim onderscheidt van alle andere initiatieven. Wij hebben de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet.

 

Laagste kostenvergoeding

Transparantie staat bij Der Claim hoog in het vaandel. Zij vindt het belangrijk dat haar deelnemers op voorhand weten waar zij aan toe zijn. In geval van een door de rechter toegekende schadevergoeding of in geval van een schikking vraagt Der Claim niet meer dan 25%. Daar zitten alle kosten in, dus ook de kosten van betrokken advocaten en procesfinanciers. U weet dus precies waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf. Hoe meer automobilisten zich hebben aangesloten bij Der Claim, hoe hoger een aan gedupeerde automobilisten uit te keren bedrag zal zijn.

Der Claim heeft vernomen dat gedupeerde automobilisten bij andere claiminitiatieven in het binnen- en buitenland hoge vergoedingen moeten afstaan, soms tot wel 35%. Hierdoor wordt het aan gedupeerde automobilisten uit te keren bedrag lager dan bij het initiatief van de Stichting. Voor gedupeerde Nederlandse automobilisten is het initiatief van Der Claim dus ook financieel het beste alternatief.

 

Samenwerking met andere belangenorganisaties

Der Claim heeft belangrijke samenwerkingen gesloten met vergelijkbare initiatieven in het binnen- en buitenland. Op die manier is zij op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen en beschikt zij over belangrijke informatie om de procedure tot een goed einde te brengen. De bij haar aangesloten automobilisten die hun auto hebben gekocht buiten Nederland verwijst zij naar haar Europese partners, zodat ook deze belangen vertegenwoordigd zijn.

 

Trackrecord aan bewezen inspanning

Der Claim vervult niet alleen in Nederland een voortrekkersrol. Der Claim wordt regelmatig uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten met alle belangrijke consumenten-, milieu-, en maatschappelijke gezondheidsorganisaties om haar kennis te delen en de handen waar het kan ineen te slaan. Ook spreekt zij met politici in Nederland en met leden van het Europees Parlement in Brussel over een totaaloplossing voor het aanhoudende dieselprobleem. De Stichting vertegenwoordigt daarbij de collectieve stem van alle gedupeerde Europese automobilisten. Dit maakt dat Der Claim op natuurlijke wijze onderdeel zal kunnen zijn van een mogelijke totaaloplossing.

Waar kan ik jullie Privacy Policy terugvinden?

Der Claim is zich erg bewust van haar taak om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Deze zorgvuldigheid kunt u teruglezen in onze Privacy Policy. Die kunt u hier downloaden. 

Gebruikte begrippen

 • Waar over “Volkswagen c.s.” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT;
   
 • Waar over “Aangesproken Partijen” wordt gesproken, wordt gedoeld op Volkswagen c.s., Bosch, Pon’s Automobielhandel en de officiële Nederlandse dealers.

Wat is het doel van de Stichting?

Het ultieme doel van de Stichting is om in goed overleg een redelijke en eerlijke oplossing te vinden voor alle Europese gedupeerde automobilisten die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij de desbetreffende partijen hun verantwoordelijkheid nemen en waarbij de gedupeerde automobilisten zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s.

Jullie zeggen dat ik niet mee mag doen. Ik weet zeker dat mijn auto onder de claim valt. Hoe zit dit?

De kentekencheck werkt nog niet optimaal voor bedrijfsauto’s en geïmporteerde auto’s. Wij zijn momenteel druk bezig om de kentekencheck te verbeteren. In de tussentijd kunnen wij u waarschijnlijk aanmelden op basis van uw chassisnummer. Stuurt u daarom altijd voor de zekerheid nog een e-mail met uw chassisnummer aan ons op. 

Ook indien u zich wenst aan te melden voor de collectieve actie tegen Daimler kunt u ons mailen via info@derclaim.nl. Wij verzoeken u de volgende gegevens toe te sturen:

- Voertuigmodel
- Bouwjaar
- VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
- Emailadres
- Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Welke belangen worden door de Stichting vertegenwoordigd?

Op grond van haar statuten komt de Stichting op voor de belangen van alle Europese automobilisten die een getroffen voertuig hebben gekocht of geleased. De statuten kunt u raadplegen onder het kopje ‘Waar kan ik meer lezen over de structuur van DerClaim?

Komt de Stichting ook op voor de belangen van andere betrokken partijen (stakeholders)?

Om de belangen van de gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk te beschermen houdt de Stichting ook de belangen van bijvoorbeeld milieu- en gezondheidsorganisaties in het oog. De maatschappelijke impact van het Dieselschandaal mag niet onopgemerkt blijven in een totaaloplossing. De Stichting voert in dat kader dialoog met overige belangenorganisaties en wisselt onderling informatie uit.

Hoe ziet de interne structuur van de Stichting eruit?

Onder het kopje ‘Over ons’ en 'Boardmembers' vindt u meer informatie over de interne structuur van de Stichting.

Wat heeft de Stichting tot nu toe gedaan voor haar achterban?

Na het uitkomen van Dieselgate heeft de Stichting uitvoerig onderzoek gedaan naar het schandaal. Het is immers zaak om eerst de feiten en gevolgen goed in kaart te hebben. De Stichting heeft sinds het bekend worden van het schandaal in 2015 meerdere brieven verstuurd aan Volkswagen c.s. en de overige betrokken partijen. In deze brieven heeft de Stichting de betrokken partijen aansprakelijk gesteld voor de door de automobilisten geleden schade en hen uitgenodigd om in overleg te treden met de Stichting om tot een eerlijke en redelijke regeling te komen voor alle gedupeerde automobilisten. Daarnaast is de Stichting namens alle Nederlandse gedupeerde automobilisten op 2 mei 2018 een procedure begonnen tegen Volkswagen c.s. en de andere betrokken partijen.

Nadat bekend werd dat ook andere autofabrikanten mogelijk betrokken zijn bij het verboden gebruik van sjoemelsoftware in dieselvoertuigen, heeft de Stichting haar statutaire doelstelling uitgebreid. Zo kan de Stichting ook opkomen voor automobilisten die gedupeerd zijn door andere autofabrikanten dan Volkswagen c.s

De Stichting heeft in de loop van 2020 contact gezocht met Daimler in verband met haar rol en betrokkenheid in het dieselemissieschandaal. De Stichting heeft ook Daimler aansprakelijk gesteld en uitgenodigd om samen naar een oplossing te zoeken voor het nadeel dat huidige en voormalige eigenaren en gebruikers van betrokken dieselvoertuigen van Daimler van het dieselemissieschandaal ondervinden. Omdat aan deze uitnodiging geen gehoor werd gegeven, is de Stichting op 30 december 2020 ook een collectieve actie tegen Daimler gestart.

De Stichting streeft ernaar dat geen enkele gedupeerde automobilisten zijn rechten verliest en op dezelfde manier zal worden gecompenseerd. Zij spant zich in om binnen Europa brede support te creëren voor haar initiatief. De Stichting is in dat kader diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met consumentenorganisaties en vergelijkbare initiatieven. Zij vertegenwoordigt tientallen duizenden automobilisten in Europa, waarvan ruim 10.000 in Nederland. Tevens onderhoudt de Stichting goed contact met de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere belangenorganisaties.

 

De Stichting is niet het enige initiatief op de markt. Waarom moeten Nederlandse automobilisten zich nu juist aanmelden bij deze Stichting?

De Stichting is op dit moment het enige initiatief in Nederland dat door de Nederlandse rechter erkend is om de belangen van gedupeerde automobilisten te behartigen. De Stichting heeft in Europa in de afgelopen jaren een brede support base opgebouwd en staat in nauw contact met consumenten- en andere belangenorganisaties in het binnen- en buitenland.

De Stichting streeft naar een oplossing waarbij gedupeerde automobilisten schadeloos en risicoloos gebruik kunnen maken van hun auto. Zij doet dat bij voorkeur in overleg met de verantwoordelijke partijen, maar de Stichting neemt met ‘Nee’ geen genoegen. Zij stelt alles in het werk om een passende oplossing te verkrijgen voor haar achterban. Daarom is de Stichting namens alle Nederlandse benadeelde automobilisten op 2 mei 2018 een procedure tegen Volkswagen en op 30 december 2020 tegen Daimler begonnen voor de Rechtbank Amsterdam. Zie voor de voortgang van deze procedures het kopje “Proces”.

Mocht het onderzoek van de Stichting naar het gedrag van diverse andere betrokken autofabrikanten aanleiding geven tot soortgelijke actie, dan stelt de Stichting de betrokken automobilisten uit haar statutaire achterban daarvan op de hoogte.

 

Waar kan ik meer lezen over de structuur van Der Claim?

U kunt via deze link de statuten van Der Claim doornemen.

Hoe kunnen benadeelde automobilisten zich aanmelden

Gedupeerde automobilisten kunnen zich kosteloos en zonder risico aanmelden via de website www.derclaim.nl. Ook bedrijven kunnen hun voertuig(en)(vloot) aanmelden via de website.

Moeten consumenten hun vordering overdragen aan de Stichting?

Nee. Consumenten blijven eigenaar van en houden controle over hun eigen claim.

Voor niets gaat de zon op. Hoe wordt het project van de Stichting gefinancierd en wie wordt er beter van?

De Stichting streeft ernaar dat aan gedupeerde automobilisten een zo groot mogelijk bedrag toekomt. Als er een schikking wordt bereikt, dan probeert de Stichting haar kosten op de betrokken autofabrikanten en de andere aangesproken partijen te verhalen. Als dat niet lukt, dan informeert de Stichting haar achterban daarover. In dat geval houdt de Stichting een percentage van maximaal 25% in op de aangeboden vergoeding van de automobilisten, welk bedrag zal worden gebruikt om de kosten en het risico van de procesfinancier van de Stichting te dekken.

Over de gehanteerde percentages is goed nagedacht. De hoogte is in lijn met een redelijke vergoeding als bedoeld in de Claim Code 2019 (Claim Code). Het is bovendien lager dan andere initiatieven in Europa. Kortom: uw belang staat voorop! Hoeveel de kostenvergoeding precies zal bedragen is afhankelijk van de uiteindelijke schikkingsvoorwaarden. Daarin spelen meerdere factoren een rol, zoals de hoogte van de eventuele vergoeding en het aantal automobilisten dat meedoet met de eventuele schikking. Het is daarom op dit moment nog te vroeg om hier verdere uitspraken over te kunnen doen.

De leden van de raad van bestuur ontvangen een vergoeding voor hun diensten aan de Stichting. Voor vergaderingen van de raad van bestuur of gezamenlijke vergaderingen met de raad van toezicht ontvangen bestuursleden een vergoeding van EUR 1.000 (exclusief btw) per bijgewoonde dag. Voor aanvullende diensten die verband houden met de activiteiten van de Stichting hebben leden van de raad van bestuur recht op een vergoeding van EUR 175, - per uur exclusief btw. De totale vergoeding die de leden van de raad van bestuur in 2019 hebben ontvangen bedraagt EUR 17.960 (inclusief btw). Reiskosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed.

De totale vergoeding die de leden van de raad van toezicht in 2019 hebben ontvangen bedraagt EUR 10.502 (inclusief btw), bestaande uit (i) een redelijke vergoeding van onkosten en (ii) zogenaamd vacatiegeld voor vergaderingen van de raad van toezicht of gezamenlijke vergaderingen met de raad van bestuur van EUR 1.000 (exclusief btw) per bijgewoonde dag.

 

 

 

 

 

Ik wil graag mijn verhaal kwijt, mag dat?

Dat mag zeker. Wij willen graag alles over uw situatie weten. Uw verhaal draagt bij aan de collectieve stem richting de autofabrikanten en de andere aangesproken partijen.

Heeft u naar aanleiding van deze website nog vragen? Neem dan gerust contact op via e-mailadres info@derclaim.nl

Volkswagen

Waarom houdt de Stichting ook Bosch, Pon’s Automobielhandel, de Nederlandse handelaren en de oud CEO’s van Volkswagen aansprakelijk?

Deze partijen hebben allemaal bijgedragen aan de misleiding van Volkswagen c.s. Iedereen wordt aangesproken voor zijn rol in het geheel.

Waarom is de Stichting een juridische procedure gestart tegen Volkswagen c.s.?

 • Volkswagen c.s. manipuleert al jarenlang de NOx uitstoot van haar dieselvoertuigen met motortype EA189 en overtreedt daarmee de Europese – en Nederlandse – wetgeving;
 • Als oplossing voor de manipulatie biedt zij de getroffen automobilisten een (software) update aan. Deze update blijkt niet te werken. Integendeel. De update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de auto’s waarop de update wordt toegepast. Verder is er sprake van een verhoging van de gebruikskosten na de update, zoals meer brandstof- en AdBlue verbruik;
 • Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij niet aan de wetgeving. Het NOx-probleem kan alleen met een hardware oplossing worden verholpen;
 • Volkswagen c.s. heeft aangegeven dat zij niet bereid is een hardware oplossing aan de automobilisten aan te bieden;
 • Volkswagen c.s. heeft bij herhaling aangegeven dat zij niet bereid is om in overleg te treden met de Stichting over een passende oplossing;
 • De Stichting wil voorkomen dat de automobilisten met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding van Volkswagen c.s.;
 • Volkswagen c.s. heeft de Stichting geen andere keus gelaten dan een procedure te starten waarmee de nadelen van Dieselgate bij de automobilisten wordt weggenomen. Daarom vordert de Stichting in de procedure voor de Rechtbank Amsterdam onder andere dat de rechter bevestigt dat de automobilisten uiteindelijk bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de officiële Nederlandse dealers terug te geven tegen volledige terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. en de overige Aangesproken Partijen jegens de Nederlandse automobilisten onrechtmatig hebben gehandeld. Dit vormt voor automobilisten de basis voor een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.

 

Wat is de status van de juridische procedure in Nederland?

U kunt op de procespagina meer informatie vinden over de actuele status van de Nederlandse procedure Volkswagen c.s. en de overige betrokken partijen. Deze treft u hier aan.

Welke voertuigen zijn er nou precies getroffen?

Dieselauto’s van de merken Volkswagen, Audi, Škoda en/of SEAT die zijn voorzien met het motortype EA189. In deze voertuigen heeft Volkswagen c.s. manipulatiesoftware aangebracht of laten aanbrengen, zodat de auto’s konden slagen voor de test om vervolgens met een vertekende typegoedkeuring en een ten onrechte afgegeven CVO (Certificaat van Overeenstemming) toegelaten te worden op de openbare weg. Zodra deze auto’s op de weg rijden stoten zij namelijk vele malen meer NOx uit dan is toegestaan in Europa (en dus ook in Nederland).

Lijden de automobilisten wel schade?

 • Automobilisten hebben een te hoge koopprijs betaald (dan wel te hoge leasetermijnen voldaan) voor de getroffen auto’s. Voor de zogenaamde ‘duurzaamheidstoeslag’ op de aankoopprijs kregen zij in werkelijkheid niets terug.
 • De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet bereid is een dergelijke oplossing te verschaffen. Automobilisten moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen en geen sjoemelsoftware meer bevatten.
 • Als gevolg van Dieselgate dalen de getroffen voertuigen sterk in waarde. In omringende landen zoals Duitsland is deze waardedaling opgelopen tot wel 25%.
 • Dat komt onder meer door de ban van vervuilende auto’s uit diverse grote steden. Dit lijkt een voorbode te zijn voor andere landen. Ook in Nederland worden milieuzones ingevoerd en wordt de overheid gedwongen tot handhaving van emissiewetgeving.
 • Automobilisten lopen een reëel risico dat zij zullen worden geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden.
 • Getroffen voertuigen die een update hebben gehad kampen met diverse technische problemen. Hierdoor nemen de onderhoudskosten toe, staan die automobilisten vaker met pech langs de kant van de weg en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig. Daarnaast zijn de motorprestaties van de ge-update auto’s verminderd.
 • Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Handelaren ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue, hetgeen zorgt voor hogere gebruikskosten bij de automobilisten.

Wat is de juridische basis voor de procedure?

 • Op grond van artikel 3:305a BW komt de Stichting op voor de belangen van de Nederlandse automobilisten.
 • De Stichting vordert onder andere dat de rechter bevestigt dat de automobilisten uiteindelijk bevoegd zijn om de getroffen voertuigen aan de officiële Volkswagen dealers terug te geven tegen (volledige) terugbetaling van de koopprijs. Voor de consumenten en zakelijke rijders die de auto’s tweedehands hebben gekocht, vordert de Stichting dat Volkswagen c.s. en de overige Aangesproken Partijen jegens de Nederlandse automobilisten onrechtmatig hebben gehandeld. Dit vormt voor automobilisten de basis voor een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.

De Stichting mag dus geen schade vorderen namens de automobilisten? Hoe krijgen de automobilisten dan uiteindelijk een schadevergoeding toegekend door de rechter?

Automobilisten kunnen gebruik maken van het door de Stichting verkregen vonnis om in een opvolgende procedure schadevergoeding van Volkswagen c.s. en de andere aangesproken partijen te verkrijgen. De Stichting beschikt over een grote database aan informatie en zal de automobilisten daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Hoe moet een oplossing voor de gedupeerde automobilisten er volgens de Stichting uit komen te zien?”

De Stichting heeft vernomen dat het probleem enkel verholpen kan worden via een hardware oplossing. Volkswagen c.s. heeft reeds aangegeven dat het bedrijf niet bereid is een dergelijke oplossing te verschaffen. Automobilisten moeten dus (financieel) in staat worden gesteld om een dergelijke hardware reparatie te laten uitvoeren, zodat hun voertuigen wél voldoen aan de NOx-uitstootnormen.

 

 • De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe update ondergaan waarbij de huidige illegale sjoemelsoftware wordt verwijderd, zonder dat dit ten koste gaat van het rijcomfort en de rijprestaties van de getroffen auto’s.
 • Automobilisten wiens auto gebruik maakt van AdBlue (EA189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogd verbruik daarvan.
 • Automobilisten moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de update.
 • Automobilisten moeten gecompenseerd worden voor de lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.
 • De Stichting staat voor dat de betreffende financiële posten zich vertalen in een geaggregeerd schadebedrag.
 • Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken
 • De Aangesproken Partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.